پروژه ها

گلخانه گل رز

 • گلخانه آقای محمدی 3000 متر 
 • گلخانه اقای علی براتی 6000 متر
 • کلخانه آقای مهدی براتی 3500 متر
 • گلخانه آقای صدیقی 2500 متر
 • گلخانه آقای میرزاخانی 3500 متر
 • گلخانه آقای مراد براتی 7000 متر
 • گلخانه آقای حیدر براتی 8000 متر 
 • گلخانه آقای عزت براتی 10000 متر
 • گلخانه اقای جمالزاده 6000 متر
 • گلخانه آقای روستا 4000 متر
 • گلخانه آقای جلال پور 5000 متر
 • گلخانه آقای رضایی 6000 متر
 • گلخانه آقای صحت 4000 متر
 • گلخانه آقای خردمند 4000 متر
 • گلخانه آقای حلاج 4000 متر
 • گلخانه آقای بیات 3500 متر
 • گلخانه آقای حمیدی 3500 متر
 • گلخانه آقای سرلک 4000 متر
 • گلخانه آقای درخشان 4000 متر
 • گلخانه آقای ملکی 4000 متر
 • گلخانه آقای هاشمی 3000 متر
 • گلخانه آقای حسینی 4500 متر
 • گلخانه آقای ظریف کار 4500 متر
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on stumbleupon
Share on whatsapp

گلخانه صیفی جات

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on stumbleupon
Share on whatsapp
× دریافت مشاوره